Afdruk

Over ons

Familie Bernd & Dagmar Theissen

Vrijwaring

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met grote zorg samengesteld. We kun­nen echter niet garan­deren dat de inhoud cor­rect, volledig of up-to-date is. Als dien­stver­len­er zijn we vol­gens § 7 Abs.1 TMG is vol­gens de algemene wet­ten ver­ant­wo­ordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Vol­gens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dien­stver­len­er echter niet ver­plicht om ver­zon­den of opges­la­gen infor­matie van der­den te con­trol­eren of omstandighe­den te onder­zoeken die wijzen op ille­gale activiteit­en. Ver­plichtin­gen tot het ver­wi­jderen of blokkeren van het gebruik van infor­matie vol­gens de algemene wet­ten bli­jven onaange­tast. Aansprake­lijkheid ter zake is echter pas mogelijk vanaf het moment dat bek­end is met een con­crete overtred­ing van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van overtredin­gen van de wet, zullen we deze inhoud onmid­del­lijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aan­bod bevat links naar externe web­sites van der­den, op de inhoud waar­van wij geen invloed hebben. Daarom kun­nen wij geen aansprake­lijkheid aan­vaar­den voor deze externe inhoud. De respec­tievelijke aan­bieder of exploitant van de pagina’s is alti­jd ver­ant­wo­ordelijk voor de inhoud van de gelink­te pagina’s. De gelink­te pagina’s wer­den op het moment van linken gecon­troleerd op mogelijke juridis­che overtredin­gen. Ille­gale inhoud was op het moment van linken niet herken­baar. Een per­ma­nente con­t­role van de inhoud van de gelink­te pagina’s is echter niet redelijk zon­der con­creet bewi­js van een inbreuk. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredin­gen, zullen we dergelijke links onmid­del­lijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitan­ten van de site zijn gemaakt, zijn onder­wor­pen aan het Duitse auteursrecht. Voor ver­menigvuldig­ing, bew­erk­ing, dis­trib­u­tie en elke vorm van exploitatie buiten de gren­zen van het auteursrecht is de schriftelijke toestem­ming van de betr­e­f­fende auteur of mak­er vereist. Down­loads en kopieën van deze site zijn alleen toeges­taan voor privé, niet-com­mer­cieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, wor­den de auteursrecht­en van der­den in acht genomen. Met name inhoud van der­den is als zodanig gemar­keerd. Mocht u des­on­danks ken­nis kri­j­gen van een inbreuk op het auteursrecht, dan ver­zoeken wij u ons hier­van op de hoogte te stellen. Zodra we ons bewust wor­den van wet­telijke overtredin­gen, zullen we dergelijke inhoud onmid­del­lijk verwijderen

Foto tegoed:
[reviews_rating theme="dark"]