privacy

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Frühling

Ook dat is nodig

Het privacybeleid

De verklaring inzake gegevensbescherming is geen rocket science en is alleen bedoeld om u te laten zien wat er met uw gegevens gebeurt:

De vol­gende gegevens­bescher­mingsverk­lar­ing informeert u over het verza­me­len en ver­w­erken van per­soon­lijke gegevens op deze web­site. Het is bedoeld om u uit te leggen hoe wij met uw per­soon­s­gegevens omgaan en wat u kunt verwacht­en als u gebruik maakt van onze aanbiedingen. 

Achter­naam en con­tact van de ver­ant­wo­ordelijke per­soon vol­gens artikel 4 para. 7 AVG

De ver­ant­wo­ordelijke per­soon in de zin van de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming en andere nationale gegevens­bescher­mingswet­ten van de lid­stat­en en andere gegevens­bescher­mingsvoorschriften is:

smokke­laarsnest
Theis­sen fam­i­lie
Kirschen­stein­weg 17
52156 Mon­schau
Tele­foon +49 2472 912988
E‑mail: fewo@schmugglernest.de

Uw per­soon­lijke gegevens wor­den ver­w­erkt in overeen­stem­ming met de Duitse en Europese wet­gev­ing inza­ke gegevensbescherming.

De bescherming van uw per­soon­s­gegevens is uiterst belan­grijk voor ons.

De web­site­be­heerder houdt zich aan het principe van gegevensver­mi­jd­ing. Het verza­me­len van per­soon­s­gegevens wordt zoveel mogelijk ver­me­den. Om vei­lighei­d­sre­de­nen en om de over­dracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellin­gen of vra­gen die u ons als site-exploitant stu­urt, te bescher­men, gebruikt deze site een SSL- of. TLS-coder­ing. U herkent een ver­sleutelde verbind­ing aan het feit dat de adres­regel van de brows­er veran­dert van “http://” in “https://” en aan het slot­sym­bool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-coder­ing is geac­tiveerd, kun­nen de gegevens die u naar ons verzendt niet door der­den wor­den gelezen.

Algemene informatie over gegevensverwerking

Omvang van de ver­w­erk­ing van persoonsgegevens

In principe ver­w­erken wij de per­soon­s­gegevens van onze gebruik­ers alleen voor zover dit nodig is om een func­tionele web­site en onze inhoud en dien­sten te bieden. De ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens van onze gebruik­ers vin­dt regel­matig plaats met toestem­ming van de gebruik­er. Een uit­zon­der­ing geldt in die gevallen waarin het verkri­j­gen van vooraf­gaande toestem­ming om feit­elijke rede­nen niet mogelijk is en de ver­w­erk­ing van de gegevens wet­telijk is toegestaan.

Rechts­grond­slag voor het ver­w­erken van persoonsgegevens

Voor zover we de toestem­ming van de betrokkene verkri­j­gen voor de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens, is artikel 6 par. 1 ver­licht. een EU Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens die nodig zijn om een con­tract uit te voeren waar­bij de betrokkene par­tij is, is artikel 6 par. 1 ver­licht. b AVG als rechts­grond. Dit geldt ook voor ver­w­erkin­gen die nodig zijn om pre­con­tractuele maa­trege­len uit te voeren.

Voor zover de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens noodza­ke­lijk is om te vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing waaraan ons bedri­jf is onder­wor­pen, is artikel 6 par. 1 ver­licht. c AVG als rechtsgrond.

In het geval dat vitale belan­gen van de betrokkene of een andere natu­urlijke per­soon de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens vereisen, is artikel 6 par. 1 ver­licht. d AVG als rechtsgrond.

Als de ver­w­erk­ing noodza­ke­lijk is om een gerecht­vaardigd belang van ons bedri­jf of een derde par­tij te bescher­men en als de belan­gen, fun­da­mentele recht­en en fun­da­mentele vri­jhe­den van de betrokkene niet opwe­gen tegen het eerste belang, dient artikel 6 par. 1 ver­licht. f AVG als rechts­grond­slag voor verwerking.

Gegevens wis­sen en opslagduur

De per­soon­s­gegevens van de betrokkene wor­den ver­wi­jderd of geblok­keerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepass­ing is. Opslag kan ook plaatsvin­den indi­en dit door de Europese of nationale wet­gev­er is voorzien in EU-regel­gev­ing, wet- of andere regel­gev­ing waaraan de ver­ant­wo­ordelijke is onder­wor­pen. De gegevens wor­den ook geblok­keerd of ver­wi­jderd als een door de genoemde nor­men voorgeschreven opslagter­mi­jn ver­strijkt, ten­z­ij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvo­eren van een contract.

informatie over het onderzoek, Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Terbeschikking­stelling van de web­site en aan­maak van logbe­standen
Bij elk bezoek aan onze web­site wor­den automa­tisch per­soon­s­gegevens verza­meld en ver­w­erkt. De vol­gende gegevens wor­den verza­meld om bezoek­erssta­tistieken over het gebruik van deze web­site op te stellen, de web­site te ver­beteren en te bescher­men tegen cyberaanvallen:

(1)    Infor­matie over het browser­type en de gebruik­te ver­sie
(2)    Het bes­tur­ingssys­teem van de gebruik­er
(3)    De inter­net­provider van de gebruik­er
(4)    Het IP-adres van de gebruik­er
(5)    Datum en tijd van toe­gang
(6)    Web­sites van waaruit het sys­teem van de gebruik­er onze web­site bezoekt
(7)    Web­sites waar­toe het sys­teem van de gebruik­er toe­gang heeft via onze website

De logbe­standen kun­nen IP-adressen of andere gegevens bevat­ten die toewi­jz­ing aan een gebruik­er mogelijk mak­en. Dit kan bijvoor­beeld het geval zijn als de link naar de web­site van waaruit de gebruik­er op de web­site komt of de link naar de web­site waar­naar de gebruik­er over­stapt per­soon­s­gegevens bevat.

Rechts­grond­slag voor gegevensver­w­erk­ing
De wet­telijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbe­standen is artikel 6 par. 1 ver­licht. f AVG.

doel van gegevensver­w­erk­ing
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het sys­teem is noodza­ke­lijk om de lev­er­ing van de web­site op de com­put­er van de gebruik­er mogelijk te mak­en. Hier­voor moet het IP-adres van de gebruik­er voor de duur van de sessie bewaard blijven.

Opslag van de logbe­standen
Opslag in logbe­standen vin­dt plaats om de func­tion­aliteit van de web­site te waar­bor­gen. Daar­naast gebruiken we de gegevens om de web­site te opti­malis­eren en om de vei­ligheid van onze infor­mati­etech­nolo­giesys­te­men te waar­bor­gen. Een eval­u­atie van per­soon­s­gegevens voor mar­ket­ing­doelein­den vin­dt in dit kad­er niet plaats.

Ons legi­t­ieme belang bij gegevensver­w­erk­ing vol­gens artikel 6 par. 1 ver­licht. f AVG.

Duur van opslag
De gegevens wor­den ver­wi­jderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waar­voor ze zijn verza­meld. In het geval van het verza­me­len van gegevens voor het ter beschikking stellen van de web­site, is dit het geval wan­neer de betr­e­f­fende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbe­standen wor­den opges­la­gen, is dit uiter­lijk na zeven dagen het geval. Opslag daar­buiten is mogelijk. In dit geval wor­den de IP-adressen van de gebruik­ers ver­wi­jderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de oproepende client toe te wijzen.

Mogelijkheid van bezwaar en ver­wi­jder­ing
Het verza­me­len van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de web­site en het opslaan van de gegevens in logbe­standen is absolu­ut noodza­ke­lijk voor de werk­ing van de web­site. Bijgevolg is er geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker.

Gebruik van cook­ies 
Som­mige web­sites mak­en gebruik van zoge­naamde cook­ies. Cook­ies bren­gen geen schade toe aan uw com­put­er en bevat­ten geen virussen. Cook­ies dienen om ons aan­bod gebruiksvrien­delijk­er, effec­tiev­er en veiliger te mak­en. Cook­ies zijn kleine tek­st­be­standen die op uw com­put­er wor­den opges­la­gen en door uw brows­er wor­den opgeslagen.

De meeste cook­ies die we gebruiken zijn zoge­naamde “sessiecook­ies”. Ze wor­den automa­tisch ver­wi­jderd na uw bezoek. Andere cook­ies bli­jven op uw ein­dap­pa­raat opges­la­gen tot­dat u ze ver­wi­jdert. Deze cook­ies stellen ons in staat om uw brows­er bij een vol­gend bezoek te herkennen.

U kunt uw brows­er zo instellen dat u geïn­formeerd bent over het plaat­sen van cook­ies en cook­ies alleen in indi­vidu­ele gevallen toes­taat, de accep­tatie van cook­ies voor bepaalde gevallen of in het alge­meen uit­sluit en de automa­tis­che ver­wi­jder­ing van cook­ies bij het sluiten van de brows­er activeert. Als cook­ies zijn gede­ac­tiveerd, kan de func­tion­aliteit van deze web­site wor­den beperkt.

Cook­ies die nodig zijn om het elek­tro­n­is­che com­mu­ni­catiepro­ces uit te voeren of om bepaalde door u gewen­ste func­ties te bieden (bijv. winkel­wa­gen­func­tie) wor­den ingesteld op basis van artikel 6 par. 1 ver­licht. f AVG opges­la­gen. De web­site­be­heerder heeft een legi­t­iem belang bij het opslaan van cook­ies voor een tech­nisch fout­loze en geop­ti­maliseerde lev­er­ing van zijn dien­sten. Voor zover andere cook­ies (bijv. cook­ies voor het analy­seren van uw sur­fge­drag) wor­den opges­la­gen, wor­den deze in deze pri­va­cyverk­lar­ing afzon­der­lijk behandeld.

con­tact­for­mulieren

Beschri­jv­ing en omvang van de gegevensver­w­erk­ing
Op onze web­site staan con­tact­for­mulieren die gebruikt kun­nen wor­den voor elek­tro­n­isch con­tact. Als een gebruik­er van deze mogelijkheid gebruik maakt, wor­den de in het invo­er­masker ingevo­erde gegevens naar ons ver­zon­den en opges­la­gen. Deze data zijn:

Voor-en achter­naam,
Bedri­jf,
Adres,
E‑mailadres,
tele­foon­num­mer
jouw bericht
Aankom­st­da­tum, vertrek­da­tum
Andere ver­zoeken / informatie

Op het moment dat het bericht wordt ver­zon­den, wor­den ook de vol­gende gegevens opges­la­gen:
(1)    Het IP-adres van de gebruik­er
(2)    Datum en tijd van registratie

Uw toestem­ming voor de ver­w­erk­ing van de gegevens wordt gegeven door het verzend­pro­ces en er wordt ver­wezen naar deze verk­lar­ing inza­ke gegevensbescherming.

U kunt ook con­tact met ons opne­men via het opgegeven e‑mailadres. In dit geval wor­den de met de e‑mail ver­zon­den per­soon­s­gegevens van de gebruik­er opgeslagen.

In dit kad­er wor­den de gegevens niet aan der­den doorgegeven. De gegevens wor­den alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

Rechts­grond­slag voor gegevensver­w­erk­ing
De rechts­grond voor de ver­w­erk­ing van de gegevens is artikel 6 para. 1 ver­licht. een AVG.

De wet­telijke basis voor de ver­w­erk­ing van de gegevens die tij­dens het verzen­den van een e‑mail wor­den ver­zon­den, is artikel 6, lid. 1 ver­licht. f AVG. Als het e‑mailcontact gericht is op het sluiten van een con­tract, is de aan­vul­lende rechts­grond voor de ver­w­erk­ing artikel 6 par. 1 ver­licht. b AVG.

doel van gegevensver­w­erk­ing
De ver­w­erk­ing van de per­soon­lijke gegevens uit het invo­er­masker dient ons uit­slui­tend om het con­tact te ver­w­erken. Indi­en con­tact per e‑mail plaatsvin­dt, is dit ook het noodza­ke­lijke gerecht­vaardigde belang bij de ver­w­erk­ing van de gegevens.

De overige per­soon­s­gegevens die tij­dens het verzend­pro­ces wor­den ver­w­erkt, dienen om mis­bruik van het con­tact­for­muli­er te voorkomen en om de vei­ligheid van onze infor­mati­etech­nolo­giesys­te­men te waarborgen.

Duur van opslag
De gegevens wor­den ver­wi­jderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waar­voor ze zijn verza­meld. Voor de per­soon­s­gegevens uit het invo­er­scherm van het con­tact­for­muli­er en die welke per e‑mail zijn ver­zon­den, is dit het geval wan­neer het betr­e­f­fende gesprek met de gebruik­er is beëindigd. Het gesprek is afgelopen wan­neer uit de omstandighe­den kan wor­den afgeleid dat de betr­e­f­fende feit­en defin­i­tief zijn opgehelderd.

De extra per­soon­lijke gegevens die tij­dens het verzend­pro­ces zijn verza­meld, wor­den uiter­lijk na een peri­ode van zeven dagen verwijderd.

Mogelijkheid van bezwaar en ver­wi­jder­ing
De gebruik­er heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestem­ming voor de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens in te trekken. Als de gebruik­er per e‑mail con­tact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar mak­en tegen de opslag van zijn per­soon­lijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet wor­den voortgezet.

Alle per­soon­lijke gegevens die tij­dens het con­tact opne­men zijn opges­la­gen, wor­den in dit geval verwijderd.

Open­baar­mak­ing van per­soon­lijke infor­matie
Verder wor­den per­soon­s­gegevens niet doorgegeven zon­der uw uit­drukke­lijke toestem­ming, ten­z­ij er een wet­telijke basis voor toestem­ming is, bijvoor­beeld als we wet­telijk ver­plicht zijn om gegevens vrij te geven (infor­matie voor recht­shand­hav­ingsin­stanties en recht­banken; infor­matie voor over­hei­dsin­stanties die gegevens ont­van­gen van­wege wet­telijke voorschriften zoals socialezek­er­hei­dsin­stanties, belast­ing­di­en­sten, enz.) of als we der­den inschake­len die gebon­den zijn aan het beroeps­ge­heim om onze claims af te dwingen.

Online boeken via onze website

1. Beschri­jv­ing en omvang van de gegevensver­w­erk­ing
Op onze web­site kunt u kamers en hote­laan­biedin­gen boeken. Als een gebruik­er van deze mogelijkheid gebruik maakt, wor­den de in het invo­er­masker ingevo­erde gegevens naar ons ver­zon­den en opges­la­gen. Deze gegevens zijn: Voor­naam, achter­naam, e‑mailadres, tele­foon­num­mer, fac­tu­u­radres en con­tact­per­soon, leefti­jd (bij boek­ing voor kinderen), gegevens van med­ereizigers (titel, voor­naam, achter­naam), verbli­jfs­da­ta ( aankom­st­da­tum, vertrek­da­tum), geboek­te kamers, tijd­stip van boek­ing, wensen, betalingsgegevens.

Wan­neer u een online boek­ing maakt vanaf onze web­sites, gebeurt dit via het online reserver­ingssys­teem bedri­jf­s­naam, bedri­jf­sadres, land. Alle boek­ings­gegevens die u invo­ert, wor­den ver­sleuteld ver­zon­den. Onze con­tract­part­ner heeft zich ertoe ver­bon­den om uw ver­zon­den gegevens te behan­de­len in overeen­stem­ming met de voorschriften voor gegevens­bescherming. Zij neemt alle organ­isatorische en tech­nis­che maa­trege­len om uw gegevens te bescher­men. U kunt de gegevens­bescher­mingsvoorschriften van de bedri­jf­s­naam hier bek­ijken http://internetadresse/datenschutzerklaerung.

Om de bescherming van uw per­soon­lijke gegevens te garan­deren, werd een aparte ordergegevensver­w­erk­ing afges­loten met de naam van het bedrijf.

In dit kad­er wor­den de gegevens niet aan der­den doorgegeven. De gegevens wor­den alleen gebruikt om de boek­ing te ver­w­erken en voor communicatie.

2. Rechts­grond­slag voor gegevensver­w­erk­ing
De rechts­grond voor de ver­w­erk­ing van de gegevens is het afs­luiten van een accom­mo­datiecon­tract met de gebruik­er. De rechts­grond voor de over­dracht van de gegevens is artikel 6 para. 1 ver­licht. a AVG (toestem­ming) en artikel 6 para. 1 ver­licht. b AVG (ver­w­erk­ing ter uitvo­er­ing van een con­tract). De ver­zon­den gegevens wor­den opges­la­gen in onze hotel­soft­ware en gebruikt om het con­tract uit te voeren.

3. Doel van de gegevensver­w­erk­ing
De ver­w­erk­ing van de per­soon­lijke gegevens uit het invo­er­masker dient ons uit­slui­tend om de boek­ingsaan­vraag te ver­w­erken en de betal­ingstrans­ac­ties te verwerken.

4. Duur van opslag
De gegevens wor­den ver­wi­jderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waar­voor ze zijn verza­meld. In het geval van een con­tractuele relatie zullen we de ont­van­gen gegevens ver­wi­jderen zodra aan de nationale, com­mer­ciële of con­tractuele bewaarvereis­ten is voldaan.

5. Mogelijkheid van bezwaar en elim­i­natie
De gebruik­er heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestem­ming voor de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens in te trekken. Als de gebruik­er per e‑mail con­tact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar mak­en tegen de opslag van zijn per­soon­lijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet wor­den voort­gezet. Alle per­soon­lijke gegevens die tij­dens het con­tact opne­men zijn opges­la­gen, wor­den in dit geval verwijderd.

Ver­w­erk­ing van gegevens (klant- en con­tract­gegevens)
Wij verza­me­len, ver­w­erken en gebruiken per­soon­s­gegevens alleen voor zover deze noodza­ke­lijk zijn voor de tot­stand­kom­ing, inhoud of wijzig­ing van de rechtsver­houd­ing (inven­taris­gegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 ver­licht. b AVG, die de ver­w­erk­ing van gegevens mogelijk maakt om een con­tract of pre­con­tractuele maa­trege­len uit te voeren. Wij verza­me­len, ver­w­erken en gebruiken per­soon­s­gegevens over het gebruik van onze web­site (gebruiks­gegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruik­er in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruik­er te factureren.

De verza­melde klant­gegevens wor­den ver­wi­jderd na afrond­ing van de bestelling of beëindig­ing van de zake­lijke relatie. Wet­telijke bewaarter­mi­j­nen bli­jven onaangetast.

plug-ins en tools

Google Ana­lyt­ics

Deze web­site maakt gebruik van func­ties van de web­analyse­di­enst Google Ana­lyt­ics. De aan­bieder is Google Inc., 1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, VS.

Google Ana­lyt­ics maakt gebruik van zoge­naamde “cook­ies”. Dit zijn tek­st­be­standen die op uw com­put­er wor­den opges­la­gen en die een analyse van uw gebruik van de web­site mogelijk mak­en. De infor­matie die door de cook­ie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze web­site, wordt meestal ver­zon­den naar een serv­er van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Ana­lyt­ics-cook­ies wor­den opges­la­gen op basis van artikel 6, par. 1 ver­licht. f AVG. De web­site­be­heerder heeft een legi­t­iem belang bij het analy­seren van het gebruik­ers­ge­drag om zow­el zijn web­site als zijn adver­ten­ties te optimaliseren.

IP-anon­imis­er­ing

We hebben de IP-anon­imis­er­ings­func­tie op deze web­site geac­tiveerd. Als gevolg hier­van wordt uw IP-adres door Google ingeko­rt bin­nen lid­stat­en van de Europese Unie of in andere ver­dragslui­tende stat­en van de Overeenkomst betr­e­f­fende de Europese Economis­che Ruimte voor­dat het naar de VS wordt ver­zon­den. Alleen in uit­zon­der­lijke gevallen wordt het volledi­ge IP-adres naar een serv­er van Google in de VS ges­tu­urd en daar ingeko­rt. In opdracht van de exploitant van deze web­site zal Google deze infor­matie gebruiken om uw gebruik van de web­site te eval­ueren, om rap­porten over de web­site-activiteit samen te stellen en om andere dien­sten met betrekking tot web­site-activiteit en inter­net­ge­bruik aan de web­site-exploitant te lev­eren. Het IP-adres dat door uw brows­er wordt ver­zon­den als onderdeel van Google Ana­lyt­ics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

brows­er plug-in

U kunt het opslaan van cook­ies voorkomen door uw browser­soft­ware dien­overeenkom­stig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle func­ties van deze web­site volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cook­ie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de web­site (inclusief uw IP-adres) verza­melt en deze gegevens door Google ver­w­erkt door de onder de vol­gende link beschik­bare brows­er-plug-in te down­load­en en te installeren: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Ana­lyt­ics uw gegevens verza­melt door op de vol­gende link te klikken. Er wordt een opt-out-cook­ie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekom­stige bezoeken aan deze web­site wor­den verza­meld: Schakel Google Ana­lyt­ics uit.

Meer infor­matie over hoe Google Ana­lyt­ics met gebruik­ers­gegevens omgaat, vin­dt u in de pri­va­cyverk­lar­ing van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bestelling gegevensver­w­erk­ing

We hebben een con­tract voor gegevensver­w­erk­ing met Google ges­loten en imple­menteren de strenge eisen van de Duitse gegevens­bescher­mingsautoriteit­en volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografis­che ken­merken in Google Analytics

Deze web­site maakt gebruik van de func­tie “demografis­che ken­merken” van Google Ana­lyt­ics. Hier­door kun­nen rap­porten wor­den gemaakt die uit­sprak­en bevat­ten over de leefti­jd, het ges­lacht en de inter­ess­es van de site­be­zoek­ers. Deze gegevens zijn afkom­stig van op inter­ess­es gebaseerde adver­ten­ties van Google en bezoek­ers­gegevens van externe providers. Deze gegevens kun­nen niet wor­den toegewezen aan een spec­i­fieke per­soon. U kunt deze func­tie op elk moment via de adver­ten­tie-instellin­gen in uw Google-account deac­tiv­eren of in het alge­meen het verza­me­len van uw gegevens door Google Ana­lyt­ics ver­bieden, zoals beschreven in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google-weblet­ter­typen

Deze site maakt voor de uni­forme weer­gave van let­ter­typen gebruik van zoge­naamde web­fonts van Google. Wan­neer u een pag­i­na oproept, laadt uw brows­er de ben­odigde web­fonts in uw browser­cache om tekst en fonts cor­rect weer te geven.

Hier­voor moet de door u gebruik­te brows­er verbind­ing mak­en met de servers van Google. Hier­door weet Google dat onze web­site is benaderd via uw IP-adres. Google Web Fonts wor­den gebruikt in het belang van een uni­forme en aansprek­ende pre­sen­tatie van ons online aan­bod. Dit verte­gen­wo­ordigt een legi­t­iem belang in de zin van artikel 6 par. 1 ver­licht. f AVG.

Als uw brows­er geen weblet­ter­typen onder­s­te­unt, wordt door uw com­put­er een stan­daardlet­ter­type gebruikt.

Meer infor­matie over Google Web Fonts vin­dt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het pri­va­cy­beleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartenser­vice via een API. De aan­bieder is Google Inc., 1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, VS.

Om de func­ties van Google Maps te kun­nen gebruiken, is het noodza­ke­lijk om uw IP-adres op te slaan. Deze infor­matie wordt meestal naar een serv­er van Google in de VS ges­tu­urd en daar opges­la­gen. De aan­bieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekke­lijke pre­sen­tatie van ons online aan­bod en om het vin­den van de door ons aangegeven plaat­sen op de web­site te verge­makke­lijken. Dit verte­gen­wo­ordigt een legi­t­iem belang in de zin van artikel 6 par. 1 ver­licht. f AVG.

Meer infor­matie over de omgang met gebruik­ers­gegevens vin­dt u in de gegevens­bescher­mingsverk­lar­ing van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Routeplan­ner Google Maps

Als u onze routeplan­ner wilt gebruiken, bijvoor­beeld om uw weg naar ons te plan­nen, moet u uw vertrekpunt en bestem­ming invullen. Deze gegevens wor­den geleverd door de Google Maps-kaart­ser­vice van Google Inc. ver­w­erkt. Door Google Maps te gebruiken, kan infor­matie over uw gebruik (met name het IP-adres van uw com­put­er) naar een serv­er van Google Inc. overge­bracht naar en opges­la­gen in de Verenigde Stat­en. Over de verdere ver­w­erk­ing van gegevens door Google Inc. wij hebben geen invloed. Lees ook de gebruiksvoor­waar­den in de Google Maps-kaart als u de dienst wilt gebruiken. Als u niet akko­ord gaat met de gegevensver­w­erk­ing door Google Inc. Als u akko­ord gaat, gebruik de kaart dan niet of deac­tiveer de Javascript-func­tie in uw brows­er om slechts een beperkt beeld te krijgen.

sociale media

Op onze web­site vind je de but­tons van de bek­ende social media netwerken. Bij activer­ing wor­den bepaalde gegevens naar het betr­e­f­fende sociale-medi­anetwerk ver­zon­den, bijvoor­beeld: het adres van de web­site waarop de geac­tiveerde knop zich bevin­dt, datum en tijd waarop de web­site is opgeroepen of de knop is geac­tiveerd, infor­matie over de gebruik­te brows­er en de gebruikt bes­tur­ingssys­teem, uw huidi­ge IP-adres.

In detail ontstaan de vol­gende spe­ciale ken­merken voor de sociale medianetwerken:

Face­book-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze web­site zijn plug-ins van het sociale netwerk Face­book, provider Face­book Inc., 1 Hack­er Way, Men­lo Park, Cal­i­for­nia 94025, VS, geïn­te­greerd. U herkent de Face­book-plug-ins aan het Face­book-logo of de “Vind ik leuk-knop” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Face­book-plug-ins vin­dt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Wan­neer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbind­ing tot stand gebracht tussen uw brows­er en de Face­book-serv­er. Face­book ont­vangt de infor­matie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Face­book “Vind ik leuk”-knop klikt ter­wi­jl u bent ingel­ogd op uw Face­book-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s kop­pe­len aan uw Face­book-profiel. Hier­door kan Face­book uw bezoek aan onze site kop­pe­len aan uw gebruik­er­sac­count. Wij willen u erop wijzen dat wij als aan­bieder van de pagina’s geen ken­nis hebben van de inhoud van de ver­zon­den gegevens of het gebruik ervan door Face­book. Meer infor­matie hierover vin­dt u in het pri­va­cy­beleid van Face­book op: https://de-de.facebook.com/policy.php .

Als u niet wilt dat Face­book uw bezoek aan onze site kan kop­pe­len aan uw Face­book-gebruik­er­sac­count, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

kinderen

Ons aan­bod is in principe gericht op vol­wasse­nen. Per­so­n­en onder de 18 jaar mogen geen per­soon­lijke gegevens aan ons doorgeven zon­der de toestem­ming van hun oud­ers of voogden.

Rechten van betrokkenen

Indi­en per­soon­s­gegevens door u wor­den ver­w­erkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de vol­gende recht­en tegen­over de verantwoordelijke:

(1) Recht op informatie

U kunt bij de ver­ant­wo­ordelijke om beves­tig­ing vra­gen of er per­soon­s­gegevens over u door ons wor­den verwerkt.

Indi­en een dergelijke ver­w­erk­ing aan­wezig is, kunt u bij de ver­ant­wo­ordelijke voor de vol­gende gegevens infor­matie opvragen:

 1. de doelein­den waar­voor de per­soon­s­gegevens wor­den verwerkt;
 2. de cat­e­gorieën per­soon­s­gegevens die wor­den verwerkt;
 3. de ont­vangers of cat­e­gorieën van ont­vangers aan wie uw per­soon­s­gegevens zijn of zullen wor­den bekendgemaakt;
 4. de gep­lande duur van de opslag van de u betr­e­f­fende per­soon­s­gegevens of, indi­en spec­i­fieke infor­matie hierover niet mogelijk is, cri­te­ria voor het bepalen van de opslagduur;
 5. het bestaan van een recht op rec­ti­fi­catie of ver­wi­jder­ing van uw per­soon­s­gegevens, een recht op beperk­ing van de ver­w­erk­ing door de ver­ant­wo­ordelijke of een recht om bezwaar te mak­en tegen deze verwerking;
 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschik­bare infor­matie over de herkomst van de gegevens als de per­soon­s­gegevens niet bij de betrokkene wor­den verzameld;
 8. het bestaan van geau­toma­tiseerde besluitvorm­ing inclusief pro­fi­ler­ing in overeen­stem­ming met artikel 22 para. 1 en 4 AVG en — althans in deze gevallen — zin­volle infor­matie over de betrokken log­i­ca, eve­nals de reik­wi­jdte en beoogde effecten van een dergelijke ver­w­erk­ing voor de betrokkene.

U hebt het recht om infor­matie op te vra­gen of uw per­soon­s­gegevens wor­den doorgegeven aan een derde land of aan een inter­na­tionale organ­isatie. In dit kad­er kunt u infor­matie opvra­gen over de passende garanties vol­gens: Artikel 46 AVG te informeren in ver­band met de doorgifte

(2) Recht op rectificatie

U heeft recht op cor­rec­tie en/of aan­vulling op de ver­ant­wo­ordelijke als de ver­w­erk­te per­soon­s­gegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De ver­ant­wo­ordelijke moet de cor­rec­tie onmid­del­lijk uitvoeren.

(3) Recht op beperk­ing van de ver­w­erk­ing
Onder de vol­gende voor­waar­den kunt u de beperk­ing van de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens aanvragen:

 1. als u de juis­theid van de u betr­e­f­fende per­soon­s­gegevens betwist gedurende een peri­ode die de ver­ant­wo­ordelijke per­soon in staat stelt de juis­theid van de per­soon­s­gegevens te controleren;
 2. de ver­w­erk­ing is onrecht­matig en u weigert de per­soon­s­gegevens te wis­sen en vraagt in plaats daar­van om beperk­ing van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. de ver­ant­wo­ordelijke heeft de per­soon­s­gegevens niet langer nodig voor de ver­w­erk­ing, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderin­gen in te stellen, uit te oefe­nen of te verdedi­gen, of
 4. als u bezwaar maakt tegen de ver­w­erk­ing op grond van artikel 21 par. 1 AVG en het is nog niet zek­er of de legi­t­ieme rede­nen van de ver­ant­wo­ordelijke opwe­gen tegen uw redenen.

Als de ver­w­erk­ing van de u betr­e­f­fende per­soon­s­gegevens is beperkt, mogen deze gegevens — afgezien van de opslag — alleen wor­den gebruikt met uw toestem­ming of om rechtsvorderin­gen in te stellen, uit te oefe­nen of te verdedi­gen of om de recht­en van een andere natu­urlijke of rechtsper­soon te bescher­men of voor rede­nen van zwaar­we­gend alge­meen belang van de Unie of een lid­staat wor­den verwerkt.

Als de beperk­ing van de ver­w­erk­ing is beperkt vol­gens de boven­staande voor­waar­den, wordt u door de ver­ant­wo­ordelijke geïn­formeerd voor­dat de beperk­ing wordt opgeheven.

(4) Recht op gegevenswissing

a) Ver­plicht­ing om te wis­sen
U kunt de ver­ant­wo­ordelijke ver­zoeken om de per­soon­s­gegevens die op u betrekking hebben onmid­del­lijk te wis­sen, en de ver­ant­wo­ordelijke is ver­plicht deze gegevens onmid­del­lijk te wis­sen als een van de vol­gende rede­nen van toepass­ing is:

 1. De op u betrekking hebbende per­soon­s­gegevens zijn niet langer nodig voor de doelein­den waar­voor ze zijn verza­meld of ander­szins verwerkt.
 2. U trekt uw toestem­ming in, waarop de ver­w­erk­ing vol­gens art. Artikel 6 lid. 1 ver­licht. a of artikel 9, lid. 2 ver­licht. a AVG en er is geen andere rechts­grond voor verwerking.
 3. Je legt vlg. Artikel 21 lid. 1 DSGVO bezwaar tegen de ver­w­erk­ing en er zijn geen dwin­gende legi­t­ieme rede­nen voor de ver­w­erk­ing, of u dient con­form. Artikel 21 lid. 2 DSGVO bezwaar tegen de verwerking.
 4. De op u betrekking hebbende per­soon­s­gegevens zijn onrecht­matig verwerkt.
 5. Het wis­sen van de u betr­e­f­fende per­soon­s­gegevens is noodza­ke­lijk om te vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing op grond van het Unierecht of het recht van de lid­stat­en waaraan de ver­ant­wo­ordelijke is onderworpen.
 6. De per­soon­lijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verza­meld in ver­band met de dien­sten van de infor­matiemaatschap­pij die wor­den aange­bo­den in overeen­stem­ming met artikel 8, lid. 1 AVG.


b) Infor­matie aan der­den

Heeft de ver­ant­wo­ordelijke de per­soon­s­gegevens over u open­baar gemaakt en is hij/zij acc. Artikel 17 lid. 1 AVG zal hij passende maa­trege­len nemen, ook van tech­nis­che aard, reken­ing houdend met de beschik­bare tech­nolo­gie en de uitvo­er­ingskosten, om de ver­ant­wo­ordelijken voor de gegevensver­w­erk­ing die de per­soon­s­gegevens ver­w­erken te informeren dat u als betrokkene wilt dat ze ver­wi­jderd wor­den het is alle­maal gekop­peld aan dergelijke per­soon­lijke gegevens of kopieën of repli­caties van dergelijke per­soon­lijke gegevens.

c) Uit­zon­derin­gen
Het recht op gegevenswiss­ing bestaat niet als ver­w­erk­ing noodza­ke­lijk is

 1. om het recht op vri­jheid van mening­suit­ing en infor­matie uit te oefenen;
 2. om te vol­doen aan een wet­telijke ver­plicht­ing die ver­w­erk­ing vereist kracht­ens het recht van de Unie of de lid­stat­en waaraan de ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke is onder­wor­pen, of om een taak uit te voeren die van alge­meen belang is of in de uitoe­fen­ing van het open­baar gezag dat aan de ver­w­erk­ingsver­ant­wo­ordelijke is verleend;
 3. om rede­nen van alge­meen belang op het gebied van de volks­ge­zond­heid in overeen­stem­ming met artikel 9 para. 2 ver­licht. h en i eve­nals artikel 9 para. 3 AVG;
 4. voor archiver­ings­doelein­den in het alge­meen belang, weten­schap­pelijk of his­torisch onder­zoek of voor sta­tis­tis­che doelein­den vlg. Artikel 89 lid. 1 AVG, voor zover het onder a) genoemde recht de ver­wezen­lijk­ing van de doelein­den van deze ver­w­erk­ing onmo­gelijk maakt of ern­stig in het gedrang brengt, of
 5. om rechtsvorderin­gen in te stellen, uit te oefe­nen of te verdedigen.

(5) Recht op informatie

Indi­en u het recht op cor­rec­tie, ver­wi­jder­ing of beperk­ing van de ver­w­erk­ing jegens de ver­ant­wo­ordelijke heeft doen gelden, is hij ver­plicht alle ont­vangers aan wie de u betr­e­f­fende per­soon­s­gegevens zijn ver­strekt, van deze cor­rec­tie of ver­wi­jder­ing van de gegevens of beperk­ing van de ver­w­erk­ing op de hoogte te stellen, ten­z­ij dit blijkt onmo­gelijk of kost een onevenredi­ge inspanning.

U heeft tegen­over de ver­ant­wo­ordelijke het recht om over deze ont­vangers geïn­formeerd te worden.

(6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de u betr­e­f­fende per­soon­s­gegevens die u aan de ver­ant­wo­ordelijke heeft ver­strekt in een gestruc­tureerd, gang­baar en machinelees­baar for­maat te ont­van­gen. Boven­di­en hebt u het recht om deze gegevens aan een andere ver­ant­wo­ordelijke over te dra­gen zon­der gehin­derd te wor­den door de per­soon die ver­ant­wo­ordelijk is voor het ver­strekken van de per­soon­s­gegevens, op voor­waarde dat

 1. de ver­w­erk­ing is gebaseerd op toestem­ming vlgs. Artikel 6 lid. 1 ver­licht. a AVG of artikel 9 para. 2 ver­licht. een AVG of op een con­tract acc. Artikel 6 lid. 1 ver­licht. b AVG is gebaseerd en
 2. de ver­w­erk­ing wordt uit­gevo­erd met behulp van geau­toma­tiseerde procedures.

Bij de uitoe­fen­ing van dit recht hebt u ook het recht om de u betr­e­f­fende per­soon­s­gegevens recht­streeks van de ene ver­ant­wo­ordelijke naar de andere ver­ant­wo­ordelijke te lat­en over­dra­gen, voor zover dit tech­nisch mogelijk is. De vri­jhe­den en recht­en van andere mensen mogen hier­door niet wor­den aangetast.

Het recht op gegevensover­draag­baarheid is niet van toepass­ing op de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens die nodig zijn voor het uitvo­eren van een taak van alge­meen belang of in de uitoe­fen­ing van open­baar gezag die aan de ver­ant­wo­ordelijke is opgedragen.

(7) Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om rede­nen die voortvloeien uit uw spec­i­fieke sit­u­atie, te allen tijde bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­lijke gegevens, op basis van artikel 6, lid. 1 ver­licht. e of f AVG om bezwaar aan te teke­nen; dit geldt ook voor pro­fi­ler­ing op basis van deze bepalingen.

De ver­ant­wo­ordelijke ver­w­erkt de op u betrekking hebbende per­soon­s­gegevens niet langer, ten­z­ij hij dwin­gende legi­t­ieme gron­den voor de ver­w­erk­ing kan aan­to­nen die zwaarder wegen dan uw belan­gen, recht­en en vri­jhe­den, of de ver­w­erk­ing dient om rechtsvorderin­gen in te stellen, uit te oefe­nen of te verdedigen.

Als de per­soon­lijke gegevens die op u betrekking hebben, wor­den ver­w­erkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van uw per­soon­lijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor pro­fi­ler­ing voor zover deze ver­band houdt met dergelijke directe reclame.

Indi­en u bezwaar maakt tegen de ver­w­erk­ing voor direct mar­ket­ing doelein­den, zullen de op u betrekking hebbende per­soon­s­gegevens niet langer voor deze doelein­den wor­den verwerkt.

In ver­band met het gebruik van dien­sten van de infor­matiemaatschap­pij heeft u – niet­te­gen­staande Richtli­jn 2002/58/EG – de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefe­nen door mid­del van geau­toma­tiseerde pro­ce­dures die gebruik­mak­en van tech­nis­che specificaties.

(8) Recht om de toestem­mingsverk­lar­ing in te trekken op grond van de wet­gev­ing inza­ke gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestem­mingsverk­lar­ing op grond van de gegevens­bescher­mingswet­gev­ing te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestem­ming heeft geen invloed op de recht­matigheid van de ver­w­erk­ing die is uit­gevo­erd op basis van de toestem­ming tot het moment van intrekking.

(9) Geau­toma­tiseerde indi­vidu­ele besluitvorm­ing inclusief profilering

U hebt het recht om niet te wor­den onder­wor­pen aan een besliss­ing die uit­slui­tend is gebaseerd op geau­toma­tiseerde ver­w­erk­ing, inclusief pro­fi­ler­ing, die rechts­gevol­gen voor u heeft of u op vergelijk­bare wijze aanzien­lijk tre­ft. Dit geldt niet als het besluit

 1. noodza­ke­lijk is voor het sluiten of uitvo­eren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
 2. is toeges­taan op grond van wet­telijke bepalin­gen van de Unie of de lid­stat­en waaraan de ver­ant­wo­ordelijke onder­wor­pen is en deze wet­telijke bepalin­gen passende maa­trege­len bevat­ten om uw recht­en en vri­jhe­den eve­nals uw legi­t­ieme belan­gen te bescher­men of
 3. gebeurt met uw uit­drukke­lijke toestemming.

Deze beslissin­gen mogen echter niet gebaseerd zijn op spe­ciale cat­e­gorieën van per­soon­s­gegevens vol­gens artikel 9 para. 1 AVG, ten­z­ij artikel 9 para. 2 ver­licht. a of g AVG is van toepass­ing en er zijn passende maa­trege­len genomen om uw recht­en en vri­jhe­den en uw gerecht­vaardigde belan­gen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen bedoeld in (1) en (3) zal de ver­ant­wo­ordelijke passende maa­trege­len nemen om uw recht­en en vri­jhe­den en uw legi­t­ieme belan­gen te vri­jwaren, waaron­der ten min­ste het recht op menselijke tussenkomst van de ver­ant­wo­ordelijke per­soon , om zijn of haar stand­punt ken­baar te mak­en en de besliss­ing aan te vechten.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onver­min­derd enig ander admin­is­tratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lid­staat van uw woon­plaats, uw werk­plek of de plaats van de ver­meende inbreuk, als u meent dat de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens in stri­jd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waar­bij de klacht is inge­di­end, zal de klager informeren over de sta­tus en de resul­tat­en van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmid­del op grond van artikel 78 AVG.

Con­tact­per­soon voor gegevensbescherming

Als u vra­gen heeft over het verza­me­len, ver­w­erken of gebruiken van uw per­soon­lijke gegevens, of als u infor­matie, cor­rec­tie, blokker­ing of ver­wi­jder­ing van gegevens nodig heeft, neem dan con­tact op met:

smokke­laarsnest
Bernd Theis­sen
Kirschen­stein­weg 17
52156 Mon­schau
Tele­foon +49 2472 912988
E‑mail: fewo@schmugglernest.de

[reviews_rating theme="dark"]